Algemene Voorwaarden

 1. Algemene verkoopsvoorwaarden
  Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.optiekkarine.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt u deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

  2. Identiteit van de onderneming
  Optiek Karine BVBA
  Brugstraat 75
  3550 Heusden-Zolder
  België
  BE 0479.123.679We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar op 011 45 24 72
  Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en 13.30 uur tot 18.00 uur
  Zaterdag van 9.30 uur tot 17 uur3. Toepassing
  Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

  4. Offertes en aanvaarding van de bestelling
  Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

  5. Levering
  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  In het kader van de regels van de wet op de koop of afstand zal Optiek Karine bvba bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
  Indien dit niet mogelijk is (omdat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekenstelling te annuleren.
  De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven plaatsvinden. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen één tot twee werkdagen (dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag zijn werkdagen) na het ontvangen van de betaling. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
  Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  Aan de leveringsplicht van Optiek Karine zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Optiek Karine geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie; tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

  6. Verlies en schade door verzending
  Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via Bpost.

  7. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

  8. Klachten
  Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

  9. Waarborg
  Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Elke bril zal worden nagekeken en beoordeeld in de winkel Optiek Karine te Heusden-Zolder. In geval van vastgestelde schade dient de bril door de koper op eigen kosten teruggestuurd te worden naar Optiek Karine in Heusden-Zolder, of door de koper binnengebracht te worden te Heusden-Zolder.

  10. Verzakingsrecht
  U heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, binnen de termijn hier voorafgaand vermeld. Als u van het verzakingsrecht gebruik wil maken, moeten de goederen onbeschadigd en in originele, onbeschadigde verpakking teruggestuurd worden naar Optiek Karine. En dit op eigen kosten. Als de verpakking beschadigd is, krijgt u 50% van het aankoopbedrag terug. Na ontvangst van het retourpakket, storten we het door u betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) terug op uw rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Als u in plaats van het bedrag een ander product in de plaats wil, moet u de verzendkosten hiervan betalen. Goederen die specifiek voor u ontworpen of op bestelling zijn worden niet teruggenomen. In dit geval kan u zich dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

  Mail naar : info@optiekkarine.be indien u van het verzakingsrecht gebruik wil maken.


  11. Overmacht
  Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

  12. Privacy
  Als u bij Optiek Karine een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel uw gegevens nodig. Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correctie en vlotte werking van de webshop. Door deze gegevens in te geven op de website, geeft u ons de toestemming deze te gebruiken. De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Optiek Karine. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Optiek Karine behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen. U heeft het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing. Op deze manier respecteert Optiek Karine de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

  Mail of bel ons hiervoor:
  info@optiekkarine.be
  011 45 24 72

  14. Scheidbaarheid
  Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

  15. Toepasselijk recht
  Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

  16. Links naar andere websites
  Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging  van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u het best het privacybeleid van de betrokken website door.

  18. Garantie
  Optiek Karine garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
  De garantietermijn van Optiek Karine komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Deze is meestal 2 jaar. Optiek Karine is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elk individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v het gebruik of de toepassing van de zaken.
  De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeuglijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Optiek Karine. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Optiek Karine schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele, onbeschadigde verpakking. (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
  Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  Indien klachten van de afnemer door Optiek Karine na expertise door Optiek Karine gegrond worden bevonden, zal Optiek Karine naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Optiek Karine en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken( exclusief verzendingskosten), dan wel (naar keuze van Optiek Karine) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Optiek Karine gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Optiek Karine voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

  Deze garantie geldt niet indien :
  – Zolang de afnemer jegens Optiek Karine in gebreke is
  – De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  – De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Optiek Karine en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
  – De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  Elke terugzending wordt door Optiek Karine aan expertise onderworpen.

  17.  Prijzen
  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief 21% BTW.

  18. Afbeeldingen en specificaties
  Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, omschrijvingen, etc o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc op de internetsite van Optiek Karine gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Ultra one day banner